• Právní ujednání

Právní ujednání

Podmínky použití

Níže uvedené podmínky jsou podmínkami právní dohody uzavřené mezi Vámi a společností Hertz Lease, Česká republika. Při vstupu, surfování a / nebo užívání této webové stránky potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami a že budete dodržovat platné zákony a předpisy. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto webovou stránku.

Tato webová stránka může obsahovat další autorizovaná sdělení a informace o copyrightu, jejichž podmínky je nutné zohlednit a dodržovat. Společnost Hertz Lease, Česká republika neposkytuje žádnou záruku, ani nevyjadřuje či nezahrnuje a nepřejímá odpovědnost za libovolné nepřesnosti nebo typografické chyby v jakékoli informaci poskytované na této webové stránce.

Informace mohou být měněny a aktualizovány i bez oznámení. Vyzýváme Vás tímto, abyste pravidelně kontrolovali informace poskytované na těchto webových stránkách ohledně možných změn, včetně podmínek pro používání. Společnost Hertz Lease, Česká republika je rovněž oprávněna provádět vylepšení a / nebo změny v produktech a / nebo programech popsaných v těchto informacích, a to kdykoli a bez oznámení. Žádnou informaci poskytovanou na této webové stránce nelze nikdy použít jako náhradu za libovolný druh poradenství. Použití libovolné informace získané tímto způsobem je vždy na vlastní riziko příjemce.

Mezinárodní dostupnost

Informace společnosti Hertz Lease, Česká republika publikované na mezinárodních webových stránkách mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na produkty, programy a služby společnosti Hertz Lease, které nemusejí být dostupné ve Vaší zemi. Takovéto odkazy neimplikují, že společnost Hertz Lease, Česká republika zamýšlí nabízet tyto produkty nebo služby také ve Vaší zemi. Žádáme Vás, abyste se obrátili na Vaše oblastní zastoupení společnosti Hertz Lease ohledně informací týkajících se dostupnosti produktů a služeb ve Vaší zemi.

Informace třetích stran, produkty a služby

Společnost Hertz Lease, Česká republika neposkytuje žádnou záruku týkající se jakékoli jiné webové stránky, na kterou se můžete dostat prostřednictvím této webové stránky. V případě, že vstoupíte na webovou stránku nepatřící společnosti Hertz Lease, Česká republika, včetně stránky, která obsahuje specifické odkazy na společnost Hertz Lease, Česká republika, vezměte prosím na vědomí, že taková stránka existuje naprosto nezávisle na společnosti Hertz Lease, Česká republika a že společnost Hertz Lease, Česká republika nemá žádnou kontrolu nad obsahem této webové stránky. Libovolný odkaz na webové stránce společnosti Hertz Lease, Česká republika na jakoukoliv jinou webovou stránku než na stránku patřící společnosti Hertz Lease, Česká republika nepotvrzuje ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost za obsah nebo používání takovéto webové stránky. Uživatel je povinen učinit opatření zabezpečující, aby cokoli, co zvolí pro své použití, neobsahovalo viry nebo jiné podobné prvky destruktivního charakteru, které jsou schopny libovolným způsobem poškodit jeho vlastní sytém. Společnost Hertz Lease, Česká republika neručí v žádném případě jakékoli straně za libovolné přímé nebo nepřímé poškození vyplývající z použití této webové stránky nebo jiné odkazem propojené webové stránky včetně ztráty zisku, přerušení provozu, ztráty programů nebo jiných dat, a to bez jakéhokoli omezení a i tehdy, pokud je nám možnost takovéhoto poškození výslovně známa. Společnost Hertz Lease, Česká republika nemůže být dále činěna odpovědnou za jakékoli poškození vyplývající ze zneužití této webové stránky nebo z nároků třetích stran v souvislosti s užíváním této webové stránky.

Duševní vlastnictví

Informace obsažené na této webové stránce mohou být stahovány pro Vaši vlastní osobní potřebu. Společnost Hertz Lease, Česká republika popř. příslušný vlastník si nicméně ponechávají veškerá práva, včetně copyrightu, ochranných známek, patentů či jakýchkoli jiných práv na duševní vlastnictví, a to ve vztahu k veškerým informacím poskytovaným na této webové stránce, včetně log, textů a grafiky. Dříve, než uživatel využije libovolnou informaci na této webové stránce pro reprodukci a / nebo distribuci, je povinen vyžádat si souhlas společnosti Hertz Lease, Česká republika nebo příslušného vlastníka.

Bezpečnost komunikace po síti

Společnost Hertz Lease, Česká republika nemůže zaručit bezpečnost jakýchkoli e-mailových zpráv, které jsou jí zasílány. Dovolujeme si zdvořile požádat současné zákazníky i ostatní veřejnost, aby si byli - v případě, že se rozhodnou kontaktovat nás prostřednictvím tohoto média - vědomi této skutečnosti a zdrželi se zasílání jakýchkoli důvěrných informací prostřednictvím e-mailu či internetové sítě, pokud mají jakékoli pochybnosti v tomto ohledu.

Aplikované právo

Webová stránka společnosti Hertz Lease, Česká republika je předmětem práva České republiky. Veškeré spory budou podléhají exekutivní jurisdikci soudů České republiky.

Prohlášení o důvěrnosti

V případě, že navštívíte webovou stránku společnosti Hertz Lease, Česká republika, je společnost Hertz Lease, Česká republika oprávněna uložit do své databáze Vaše osobní údaje, a to buď přímo nebo nepřímo. Jakékoli osobní údaje uložené tímto způsobem budou použity v souladu s příslušnými předpisy. Společnost Hertz Lease, Česká republika je oprávněna zpracovávat informace získané od návštěvníků webové stránky pouze za účelem informování těchto návštěvníků o produktech a službách, které by je mohly zajímat, a dále za účelem doplňování obchodní statistiky společnosti Hertz Lease, Česká republika.

Citlivé údaje budou uloženy do databáze pouze po předchozím souhlasu daném společnosti Hertz Lease, Česká republika, a použití takovýchto údajů bude v souladu s výše uvedenými podmínkami. Toto prohlášení o důvěrnosti se netýká webových stránek třetích stran propojených s touto webovou stránkou prostřednictvím odkazů.

Jakékoli dotazy v souvislosti s tímto prohlášením o důvěrnosti je nutné zasílat e-mailem na adresu info@hertzlease.cz nebo nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 225 001 001.

Společnost Hertz Lease, Česká republika uvítá od uživatelů webové stránky jakoukoli odezvu, a to pozitivní i negativní. Libovolnou odezvu lze zaslat buď e-mailem, nebo sdělit telefonicky, a to na výše uvedenou adresu nebo telefonním čísle.